< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Giới thiệu / Dự án nước ngoài

Dự án Thụy Điển đem lại cơ hội trong đào tạo báo chí Việt Nam hiện đại

Mô hình dự án
Từ năm 1997-2009, Chính phủ Thụy Điển đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo nâng cao báo chí về cả phương diện kỹ năng nghiệp vụ và quản lý điều hành thông qua dự án “Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam”.

Trên cơ sở thành công của giai đoạn thử nghiệm (1997-1999) và những kết quả ban đầu mang tính tích cực của dự án “Đào tạo nâng cao báo chí Việt Nam” trong giai đoạn I (2000-2003),  giai đoạn 2 (2004-2009), dự án đã đào tạo được gần 5.000 nhà báo, bao gồm lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên... Dự án đã và đang tiếp tục đóng góp tích cực vào việc nâng cao trình độ, kỹ năng, tính chuyên nghiệp cho các nhà báo.
 
Để tiếp nối và duy trì những kết quả đã đạt được trong những năm qua, Chính phủ Thuỵ Điển tiếp tục hỗ trợ đào tạo báo chí Việt Nam thông qua dự án "Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí" trong giai đoạn 2010-2013 với dự kiến ngân sách là 8.500.000 Kronor Thuỵ Điển.
 
Các hoạt động của dự án vẫn duy trì hình thức đào tạo thông qua việc tổ chức các khoá nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các nhà báo Việt Nam bằng các chương trình nâng cao kỹ năng như: đào tạo ngắn hạn; đào tạo tại chỗ; các hội thảo tư vấn; các khoá quản lý báo chí và các hoạt động khác.
Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan trực tiếp quản lý dự án, có trách nhiệm lên kế hoạch tổng thể và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đào tạo báo chí, các cơ quan báo chí trong toàn quốc để tiến hành dự án.

Đối tác tư vấn nước ngoài là FOJO - cơ quan tư vấn dự án, có trách nhiệm trợ giúp và cung cấp các chuyên gia trong quá trình thực hiện dự án.
Dự án "Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí ở Việt Nam" là sự kế thừa những kết quả đã đạt được ở những giai đoạn trước và nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo cũng như triển khai các chương trình đào tạo. Các hoạt động của dự án thể hiện tính bền vững của dự án, phát huy vai trò tự chủ của cơ quan chủ trì và cơ quan thực hiện dự án.
 

Dự án "Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí"  là dự án duy nhất trong lĩnh vực thông tin của Chính phủ Thuỵ Điển dành cho Chính phủ Việt Nam, nằm trong Hiệp định khung về hợp tác phát triển giai đoạn 2010-2011 giữa hai Chính phủ ký ngày 6 tháng 10 năm 2009.

Các cơ quan báo chí và các nhà báo Việt Nam là những người được hưởng lợi trực tiếp của dự án này. Công chúng Việt Nam là những người được hưởng gián tiếp các thành tựu của dự án này. Với những kết quả thu được của dự án, chất lượng báo chí Việt Nam sẽ được nâng cao một phần cả về nội dung và hình thức. Những độc giả Việt nam sẽ được hưởng thông tin tốt hơn và qua đó, họ sẽ tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới của đất nước.


Sự ra đời của Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ báo chí

    
Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí ra đời là một điều tất yếu trong đà phát triển chung của báo chí. Căn cứ vào nhu cầu thực tế về bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo của các cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí theo Quyết định số 1906 ngày 31/12/2009 (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Báo chí, có đầy đủ chức năng và nhiệm vụ thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nâng cao thường xuyên và lâu dài cho các nhà báo đang hành nghề, góp phần vào sự phát triển chung của nền báo chí Việt Nam.

Ngày 7/9/2010, tại Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã ký Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về dự án “Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí ở Việt Nam”.

Hỗ trợ của Chính phủ Thuỵ Điển cho giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2010-2013) cho Việt Nam là dự án hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí để Trung tâm tiếp tục thực hiện các công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo Việt Nam đang tác nghiệp tại các cơ quan báo chí trên cả nước, trên cơ sở kinh nghiệm đã được triển khai từ các dự án trước.

Các hoạt động của dự án vẫn duy trì hình thức đào tạo thông qua việc tổ chức các khoá nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các nhà báo Việt Nam bằng các chương trình nâng cao kỹ năng như: đào tạo ngắn hạn; đào tạo tại chỗ; các hội thảo tư vấn; các khoá quản lý báo chí và các hoạt động khác. Các hoạt động của dự án đã đóng góp một phần vào sự nghiệp đổi mới của báo chí Việt Nam.
 
                 


 Xem tin theo ngày: 
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH