< Trở về giao diện Mobile

35/2008/QÐ-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, 13 Tháng 6, 2008
Ngày có hiệu lực: 
Chủ nhật, 13 Tháng 7, 2008
Người ký duyệt: 
Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Báo chí
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.
8 + 12 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.
ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH